Czujka czadu uratowała rodzinę z śmiertelnego zagrożenia! | Wieprz

Czujna czujka. Odpowiedzialny gospodarz.

W dniu wczorajszym około godziny 22.15 żywieccy strażacy otrzymali zgłoszenie, że
w miejscowości Wieprz, w jednym z domów włączyły się czujki tlenku węgla. Z informacji uzyskanych od
mieszkańców stwierdzono, że zamontowane czujki na poddaszy, II kondygnacji i na I
kondygnacji wskazują podwyższone stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach. Dyżurny,
który odebrał zgłoszenie natychmiast kazał wszystkim ewakuować się na zewnątrz budynku.
Po przyjeździe na miejsce strażacy sprawdzili wszystkie pomieszczenia detektorem tlenku
węgla, który potwierdził obecność zabójczego gazu w budynku.
Zdarzenie to tylko potwierdza, że zamontowanie czujek tlenku węgla lub dymu ratuje
ludzkie życie. Gdyby tych czujek nie był,o mogłoby dojść do tragedii. We wspomnianym
budynku mieszkalnym są odpowiedzialni ludzie, którzy wiedza jak zabezpieczyć siebie i
swoich bliskich przed niebezpieczeństwem jakim jest tlenek węgla.
Dlatego nie banalizujmy tych zagrożeń zabezpieczmy się. Życie nasze jest bezcenne a
czujka kosztuje niewiele.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-
informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w
mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo
niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym
zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów.
Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi
w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów
m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w
mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie
poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej
ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja
czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest
przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania
przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii
 Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy
pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest
miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie
tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

 Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.
Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w
budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane
drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać
obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu
technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje
przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów
palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się
głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
 bezwonny,
 bezbarwny,
 pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie
(czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
 nieszczelności,
 braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 wad konstrukcyjnych,
 niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk
zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne
przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji,
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij
porady lekarskiej.

Źródło: KP PSP w Żywcu

Post Author: Michal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *